نکته : این ابزار صرفا" جهت تسهیل تولید کلیدهای عمومی و اختصاصی و حذف پیچیدگی های استفاده از نرم افزار OpenSSL (راهنمای تولید فایل CSR با استفاده از نرم افزار OpenSSL) می باشد. ابزار حاضر صرفا" تسهیل کننده تولید فایل های مورد نیاز سامانه گواهی عام و سامانه مودیان می باشد و جهت ارسال اطلاعات به سامانه مودیان، امضای دیجیتال سامانه گواهی عام الزامی است. لازم به ذکر است پس از دریافت فایل های مربوطه جهت ادامه روند تایید امضای دیجیتال به دفاتر اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی مراجعه نمایید.
الگوریتم تولید فایل های public، private، csr کامل تصادفی عمل می کند و در هر مرحله داده های لحظه ای جدید تولید می کند، در نتیجه حتما اطلاعات تولید شده را ذخیره سازی کرده و تمام مراحل 3 گانه طبق آموزش های ارائه شده را با فایل های ذخیره سازی شده انجام بدهید. توجه : در نظر داشته باشید در صورت گم کردن فایل های تولید شده و تولید مجدد فایل ، تکمیل فرایند اتصال به سامانه در ادامه مسیر به مشکل خواهد خورد و بایستی تمامی مراحل را از ابتدا انجام دهید.

سرویس صدور امضاء دیجیتال (CSR) ویژه سامانه مؤدیان.

  • نام عمومی باید به لاتین و بدون فاصله ثبت گردد.
  • پست الکترونیکی الزامی است.
  • شناسه/کد ملی الزامی است.
تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به نرم افزار حسابداری و مالی صدگان سامانه هوشمند می باشد © 1402